در اپیزود ۶ پادکست، من با مریم درباره سفرش با دوچرخه به جنوب شرق آسیا صحبت کردم. مریم برای ما از برنامه ریزی سفر، مشکلات ویزای ویتنام و سخت گیری های ورود به کامبوج خواهد گفت.

Links to Maryam and Felipe's social media can be found by clicking my Episode 006 link below.

EPISODE 006: http://biketouradventures.com/episode-006/

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App